Strona główna             
 
PREZENTACJA O SZKOLE WYKONANA PRZEZ UCZNIÓW KLASY DWUJĘZYCZNEJEnglish speaking lovers join us and
 expand your language skills !!!

Czym jest dwujęzyczność?
"Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami. Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka."
To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata -Marek Nocuła, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszania Dwujęzyczności Bilinguis. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej z możliwościową zdania matury międzynarodowej , na studiów w języku obcym w Polsce czy na świecie.

Klasa dwujęzyczna 7C
wychowawca: mgr Elżbieta Pikus
Dwujęzyczność klasa 7c

Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie.

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących.

Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo–językowe (ang.CLIL-Content and Language Integrated Learning).

Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

 

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

• Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.

• Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu.

• Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

• Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

Nasza szkoła prowadzi dwujęzyczność w języku angielskim.

• Zwiększony wymiar godzin języka angielskiego - oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze (5 godzin tygodniowo).

• Nauczyciele przedmiotów takich jak fizyka, matematyka ,informatyka, geografia,

 j. hiszpański czy nawet godzina wychowawcza nauczanych dwujęzyczne dostosowują poziom języka do możliwości grupy.

• Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach.

• Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji,a następnie utrwalane.

• Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów.

• Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości,  jakie dają nowoczesne technologie.

• Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem.

• W trakcie lekcji nauczyciel stosuje różne metody i formy pracy z uczniami w celu zwiększenia możliwości komunikowania się w języku obcym. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem

• Nacisk na komunikację (communicative approach) opartej na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;

• Rozwijaniu kompetencji językowych (praca metodą projektu);

• Dodatkowo zajęcia z native speakerem zarówno z języka angielskiego jak i hiszpańskiego

• Wybrane przedmioty matematyka, fizyka, geografia, informatyka, j. hiszpański  oraz niektóre lekcje godziny wychowawczej prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL ; Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości jakie dają nowoczesne technologie.

• wykorzystanie najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych (lektury anglojęzyczne, baza filmów w wersji oryginalnej;

• współpraca z British Council i Uniwersytetem Rzeszowskim , udział w warsztatach językowych

• organizacja wymian uczniów pomiędzy szkołami krajów Unii Europejskiej, udział uczniów w wymianach i projektach unijnych ;

• organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii , Irlandii oraz Hiszpanii

• bogata gama zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży (m.in. koło teatralne, szachy zajęcia sportowe, kołka przedmiotowe);

• organizacja Dnia Języków Obcych, Świąt wynikających z tradycji Świąt krajów anglosaskich: Christmas Party, St. Valentine’s Day, Hello World Day itp.

• redagowanie gazetki w języku obcych oraz prowadzenie audycji radiowych w języku angielskim

•prowadzenie strony w języku angielskim i relacjonowanie wycieczek klasowych,wyjść w języku obcym

Języki Obce w klasie dwujęzycznej :

Uczniowie mają do wyboru drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki). Możliwość nauczania języka hiszpańskiego po angielsku.

 

WYDARZENIA Z ŻYCIA KLASY

20 maja 2018
Our trip to Andalusia, Spain.

In April 2018 pupils from our school had an opportunity to visit one of the regions in Spain- Andalusia. We were in cities such as Sevilla, Granada or Malaga, where we saw monuments like La Giralda, La Catedral de Sevilla, Real Alcazar, Alhambra. Our task was to gather information about them by asking questions to local people. We also saw artworks in Picasso Museum and heard history of the British Gibraltar.
But the trip wasn't only about sightseeing. The main point was to explore Spanish culture, practise language, meet Spanish people and experience as much Spain as we could. So in the programme were 3 days in Spanish schools. We could observe the differences beetwen Polish and Spanish educational system. And we could, of course, learn how to dance flamenco! Some of us even made new friends.
It would be sin if we hadn't gone to the beach. Of course we spend some time listening to the sound of the sea.
To sum up, we will definitely remember this trip for a very long time. It was interesting experience to know different culture.
Sigtseeing, practising, relaxing and exploring – that’s Andalusia in just a few words.
24 marca 2018
Trip to Ireland

In our honest opinon Ireland is a beautiful country. On our school trip we learned a lot about irish culture and people living there. Inhabitants are very friendly, happy and nice. We saw a lot of interesting museums and monuments in Dublin and Belfast. We were in among others: Titanic Museum, National Museum of Ireland, Trinity College… Everything was perfectly planning. Food prepared by Kamil was delicious! We would like return to Ireland in the future. This trip was great! Foto
                                    Anna, Zuzanna, Malwina, Marta, Agata, Kasia12 stycznia 2018
Lekcja geografii w klasie dwujęzycznej

On 4 th January some pupils from our bilingual class prepared a very exciting multimedia presentations about Poles in Siberia and America, national minorities: Belarusians, Ucrainians, Jews and ethnic minorities: Romanies, Tatars and Lemkos. We learned a lot about their religion, traditional clothing, culture. We would like to have more lessons like this in the future cause we think it was a real challange for us! foto

CHRISTMAS IS IN THE AIR …….

A FEW WORDS FROM US CLASS 7C:


In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season..may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you!
May the Love, Peace, and Joy of Christmas be yours always with you.
Merry Christmas to all of you , smile at face, many sunny days and everything the best!
Happy New Year 2018!!!!
from 7c students and our teacher Ms Pikus

Santa Claus Day in our class:

Our class 7c love singing Christmas song. On 7th December Santa Claus came to us with lots of presents.
Bye the way ,it was our classmate Bartek dressed up as Santa but he was lovely and cute.
He was having his helpers, Elfs:Amelia, Ola and Wiktoria.

It was our first Santa Claus Day with lots of fun, joy, hapiness and lovely presents that we received. Memorable experience.

Obviously, we sang lots of Christmas songs… for our Santa to express our gratitude.


"Our class 7C is bilingual, what means that we have some subjects in English, such as math. During the lesson, we practice English, and at the end of the topics we have short tests in this language. Our maths lessons are designed so that the student can understand them. Each math lesson provides learning ideal for students of all abilities.

Nasza klasa 7C jest dwujęzyczna, co oznacza, ze mamy niektóre przedmioty, takie jak matematyka, w języku angielskim. Podczas lekcji ćwiczymy w języku angielskim, a na końcu działów mamy kartkówki w tym języku. Nasze lekcje matematyki są tak zaprojektowane, aby uczeń je zrozumiał. Każda lekcja matematyki zapewnia naukę idealną dla uczniów o różnych umiejętnościach.
                                                                                Ola Sawicka 7c

Workshops preparing us to the international exchange in Switzerland are behind us. Due to cooperation with Stifting Kinderdorf Pestalozzi, in January 2018, a group of our students is going on an unforgettable experience on which they are going to learn more about tolerance, intercultural communication and their identity. During the workshops youth from 3 Polish schools discussed the topics about culture, communities of today and their influence on our lives. Thanks to that, they familiarised with subjects, which will be extended in Trogen. We hope that the integration we have dome will make our collaboration easier.

Za nami warsztaty przygotowujące do projektu wymiany międzynarodowej do Szwajcarii. Dzięki współpracy z Stiftung Kinderdorf Pestalozzi już w styczniu 2018 roku grupa naszych uczniów wybiera się na niezapomnianą przygodę, w czasie której nauczy się więcej o dyskryminacji, tolerancji, komunikacji międzykulturowej oraz własnej tożsamości.
W czasie warsztatów młodzież z trzech polskich szkół dyskutowała o kulturze, dzisiejszym społeczeństwie i o ilch wpływie na nasze życie. Dzięki tym warsztatom uczniowie zapoznali się wstępnie z tematami, które w szerszym zakresie będą realizować w Trogen. Mamy nadzieję, że dzięki integracji nasza współpraca będzie przebiegać owocnie.
Class trip to Warsaw
to gain some knowledge and have a lot of fun

On 26th September we went to our capital city- Warsaw. It all started at 3 a.m and we were still very sleepy. Departure was at about 4 a.m.
The trip passed very quickly and cheerfully. We were in Warsaw about 10 a.m. Over 11 a.m. we started language versions in British Council. The building was very big and modern. We were divided into two language groups.
One group started by writing a computer test, the second group took part in the meetings with "Lord of the ring".
It was amazing to have a chance to listen, watch and take part in speaking.
We are very satisfied and happy to stay at this place.
After we went out from British Council, we went to shopping mall ''Koszyki'' to eat something ‘’yummy’’.
Some people went to pancakes restaurant, some to sushi restaurant...
After that, we went to our coach bus and about 23 p.m.
We came back to Rzeszów That's trip was amazing and we are waiting for the next one!
                                Prepared by 7c
Europejski dzień języków obcych - 26.09

Klasa dwujęzyczna 7c oraz klasa z innowacją językową 2d  pod opieką nauczycieli p.Elżbiety Pikus, Blanki Bieleckiej, Agnieszki Krauz i Beaty Lewickiej spędziły w Warszawie w British Council uczestnicząc w warsztatowych językowych.

Całodzienny aktywny kontakt z żywym językiem angielskim,pozwolił przełamać blokadę w używaniu języka angielskiego poza szkołą, co więcej wyposażył uczniów w ciekawą i praktyczną wiedzę, która pomoże lepiej przygotować się do różnych egzaminów z języka angielskiego.

Uczniowie przystąpili do egzaminu komputerowego Aptis for Teens, uzyskując wiarygodny raport językowy British Council, określający ich obecny poziom językowy .

Wzięli również udział w warsztatach pt.”The Lord of the Rings, czyli ożywiony świat Śródziemia, gdzie przygoda, przyjaźń, zdrada i honor tworzą historię fantasy wszech czasów.’’
Crème de la crème naszego pobytu w stolicy było spotkanie z Michałem Szpakiem, który zgodził się zrobić sobie z nami ‘’sweet focie’’ i udzielił nam krótkiego wywiadu. Miodzio!!!!.

Po warsztatach mieliśmy okazję spróbować naleśników w słynnej Kryperii.
 czytaj więcej  foto