Strona główna             

 PREZENTACJA O SZKOLE WYKONANA PRZEZ UCZNIÓW KLASY DWUJĘZYCZNEJEnglish speaking lovers join us and
 expand your language skills !!!

Czym jest dwujęzyczność?
"Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami. Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka."
To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata -Marek Nocuła, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszania Dwujęzyczności Bilinguis. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Możliwość kontynuacji nauki w szkole średniej z możliwościową zdania matury międzynarodowej , na studiów w języku obcym w Polsce czy na świecie.Dwujęzyczność

Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie.

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących.

Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo–językowe (ang.CLIL-Content and Language Integrated Learning).

Podstawowym wyróżnikiem metody CLIL jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Uczeń poznaje słownictwo z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie zyskuje szersze perspektywy poznawcze.

 

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

• Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.

• Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu.

• Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

• Stosowanie języka obcego w sposób automatyczny jako narzędzia poznawczego i komunikacyjnego.

Nasza szkoła prowadzi dwujęzyczność w języku angielskim.

• Zwiększony wymiar godzin języka angielskiego - oferujemy naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze (5 godzin tygodniowo).

• Nauczyciele przedmiotów takich jak fizyka, matematyka ,informatyka, geografia,

 j. hiszpański czy nawet godzina wychowawcza nauczanych dwujęzyczne dostosowują poziom języka do możliwości grupy.

• Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach.

• Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji,a następnie utrwalane.

• Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów.

• Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości,  jakie dają nowoczesne technologie.

• Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem.

• W trakcie lekcji nauczyciel stosuje różne metody i formy pracy z uczniami w celu zwiększenia możliwości komunikowania się w języku obcym. Uczniowie w czasie lekcji starają się jak najczęściej rozmawiać w języku angielskim między sobą oraz z nauczycielem

• Nacisk na komunikację (communicative approach) opartej na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;

• Rozwijaniu kompetencji językowych (praca metodą projektu);

• Dodatkowo zajęcia z native speakerem zarówno z języka angielskiego jak i hiszpańskiego

• Wybrane przedmioty matematyka, fizyka, geografia, informatyka, j. hiszpański  oraz niektóre lekcje godziny wychowawczej prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL ; Nowe pojęcia są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych metod (plansz, modeli) oraz możliwości jakie dają nowoczesne technologie.

• wykorzystanie najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych (lektury anglojęzyczne, baza filmów w wersji oryginalnej;

• współpraca z British Council i Uniwersytetem Rzeszowskim , udział w warsztatach językowych

• organizacja wymian uczniów pomiędzy szkołami krajów Unii Europejskiej, udział uczniów w wymianach i projektach unijnych ;

• organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii , Irlandii oraz Hiszpanii

• bogata gama zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży (m.in. koło teatralne, szachy zajęcia sportowe, kołka przedmiotowe);

• organizacja Dnia Języków Obcych, Świąt wynikających z tradycji Świąt krajów anglosaskich: Christmas Party, St. Valentine’s Day, Hello World Day itp.

• redagowanie gazetki w języku obcych oraz prowadzenie audycji radiowych w języku angielskim

•prowadzenie strony w języku angielskim i relacjonowanie wycieczek klasowych,wyjść w języku obcym

Języki Obce w klasie dwujęzycznej :

Uczniowie mają do wyboru drugi język obcy (hiszpański lub niemiecki). Możliwość nauczania języka hiszpańskiego po angielsku.
Klasa dwujęzyczna 7C

wychowawca: mgr Elżbieta Pikus

 

WYDARZENIA Z ŻYCIA KLASY


12 stycznia 2019
We’re helping our little mates to learn English

One of our bilingual classses - 8C - started a new project aimed at helping our first graders in the process of learning English. First task is to create the pictionaries for the youngest students of our school. The results will be visible soon as we will post the pictures of the pictionaries prepared by the class 8C
Jedna z naszych dwujęzycznych klas – 8C – rozpoczęła realizację nowego projektu, który ma na celu pomoc pierwszoklasistom w procesie nauki języka angielskiego. Pierwszym krokiem jest stworzenie dla najmłodszych uczniów naszej szkoły słownika obrazkowego w formie plakatów, które zawisną w salach nauczania wczesnoszkolnego. Wkrótce umieścimy zdjęcia słowników obrazkowych wykonanych przez naszych dwujęzycznych uczniów.
                                                ASz.10 stycznia 2019
“Polish cities”

On January 3rd our class - 7b had a Geography lesson with presentations about some cities in Poland. The lesson was in English. Students showed some interesting presentations. For example about: Poznań (the capital of Wielkopolskie Voivodeship), Warsaw (the capital of Poland) and Przemyśl. We learned a lot of information about the cities (including events and monuments). We also got to know about the smallest town in Poland.
It was a great, funny lesson and we wish we had lessons like that more often.10 stycznia 2019
On vacation to Kenya

On a cold, frosty day, class 8c decided to feel at least a taste of vacation ... .. choosing a virtual trip to Kenya.
During an exotic trip we had the opportunity to get to know the climate and environment of this charming country and, above all, the richness of fauna: zebras, elephants, leopards, buffalo. Kenya has a lot to offer ... ..white, sandy beaches, safaris, herds of flamingos, coral reefs, national parks. Residents, among others The Maasai people are very kind and willingly invite you to the show of tribal dances and customs, wanting to bring their culture closer to tourists. During the lesson we had the opportunity to see various photos, videos showing even a school in Kenya. We also saw the "Top Ten" of Kenya, the 10 biggest attractions of this beautiful country.
We invite you on a journey through Kenya !! foto21 grudnia 2018
Christmas Eve

On the 21st of December we had a class Christmas Eve. We had a lot of fun and we spent a great time. Everybody brought something to eat or drink as well as plates, glasses, forks, knives, tablecloths and plenty of cakes, cupcakes and gingerbreads. At the beginning of the Christmas Eve we sang a few Christmas songs. It was really funny because we sang horribly but it isn’t important to sing beautiful, but to enjoy it. Then we shared a special wafer when exchanging Christmas greetings and ate delicious dumplings and we drank hot borscht. Every student in our class felt well. That was an amazing day.  foto
Wiktoria, 7b
26 listopada 2018
A unique geography lesson!

On the 30th of October, the bilingual class 8C had an exceptional geography lesson. The topic was India. Under the teacher’s supervision, one student prepared a presentation about India and he was not only dressed like an Indian person, but he spoke like one too! The other students talked about the cast system in India, while some showed famous Bollywood dance moves-all dressed like Indians! All the students prepared facts considered to be interesting for them and presented them to the class. The lesson was very informative and educative, while at the same time full of humor. Everyone had the impression of actually being in India and grasping the atmosphere of the amazing country.
The students also presented dietary habits in India, showing the characteristic spices of Indian cuisine: cinnamon, ginger, turmeric, cardamom, saffron. The topic of India was also found in our geographical corner in the school corridor. foto
20 listopada 2018
Students and teachers from Hungary visited our school

In October students and teachers from Hungary visited our school. We were so excited. After their arrival, we ate lunch and showed them our school. Then we played a volleyball match between Polish and Hungarian student. It was an amazing international challenge for us! In our opinion people from Hungary are so good and professional at volleyball! After the match our friends from Hungary came to our houses. During the second day we played some language games at school and then we were exploring Rzeszów. The weather wasn’t really good but sightseeing was awesome. We think that it was really interesting and important lesson about our city. We ate lunch in a restaurant and next we had some free time so we came to our houses and relaxed. In the evening everybody met in Flypark and we spent one hour there. We jumped on trampolines and played some games in a pool with sponges. After that we were so hungry so we went to Chillita restaurant and ate pizza. We were talking about Polish and Hungarian traditions, singers, actors and much more. Finally we came to our houses because we were so tired! On the last day we gave our new friends some Polish sweets and said GOODBYE to them! This exchange was really cool! We wish that Hungarian friends liked our school, country and people. We are really excited about meeting them again.
Maja H. 7b
foto
28 września 2018
Sesja zdjęciowa

On a beautiful sunny day in September our class, by courtesy of Mrs Katarzyna Michno, took part in an outdoor photo session. We had a lot of fun, laugh and joy. These will be our first photos, which will remind us of the moments together.24 września 2018
Wycieczka do Krakowa

On 20th September classes 7b and 3c took part in an amazing trip to Cracow. We met at 7:15 in front of the school. Then we took places in the bus, our teacher counted us and after a few minutes we set off. During the way we were talking, listening to music, singing and reading books. After 2 hours, we got off in Cracow. We were hungry so we went to Mc Donald’s. We ordered food and something to drink. We spent a half of hour there. Then we went to sweets manufacture called Ciuciu Cukier Artis. We could taste handmade candies and do our own lollipops. While we were doing our lollipops we could win another ones. To win them we had to answer some questions. After we left sweets manufacture we went to a town square. The weather was great so we could go for a walk. We stopped near the river where we could rest and talk. After that we went for dinner. Then we went to the Cracow’s underground. We had a tour guide who explained us everything in English. The place was amazing as we could see exhibits and we watched the film about dragon and prince. When we finished our visit in the underground we went to our bus. During the ride we were talking and singing. We were in Rzeszów at nine o’clock. In my opinion that was the best trip that I have ever been on.
20 września 2018
Our trip to
Pstrągowa

As a new class at school we want to get to know each other better, so on 13th of September we went on an integration trip to a ranch in Pstrągowa, a small village in southern Poland. The main attractions were eating sausages and baked potatoes from the campfire, playing volleyball or jumping on a trampoline. At the end of the the trip, we took a ride with a chaise but the biggest fun turned out to be a mini zoo tour, which is located in the resort. We could see horses, lambs, goats, fallow deer and llamas. The Llamas were the most popular among the participants of the journey and in my opinion too. We had the opportunity to feed the llamas with bread and make selfie with them. We appreciate this tour very much and we definitely feel more integrated as a group.
                                              Wiktoria, kl.7b

20 maja 2018
Our trip to Andalusia, Spain.

In April 2018 pupils from our school had an opportunity to visit one of the regions in Spain- Andalusia. We were in cities such as Sevilla, Granada or Malaga, where we saw monuments like La Giralda, La Catedral de Sevilla, Real Alcazar, Alhambra. Our task was to gather information about them by asking questions to local people. We also saw artworks in Picasso Museum and heard history of the British Gibraltar.
But the trip wasn't only about sightseeing. The main point was to explore Spanish culture, practise language, meet Spanish people and experience as much Spain as we could. So in the programme were 3 days in Spanish schools. We could observe the differences beetwen Polish and Spanish educational system. And we could, of course, learn how to dance flamenco! Some of us even made new friends.
It would be sin if we hadn't gone to the beach. Of course we spend some time listening to the sound of the sea.
To sum up, we will definitely remember this trip for a very long time. It was interesting experience to know different culture.
Sigtseeing, practising, relaxing and exploring – that’s Andalusia in just a few words.
                                              24 marca 2018
Trip to Ireland

In our honest opinon Ireland is a beautiful country. On our school trip we learned a lot about irish culture and people living there. Inhabitants are very friendly, happy and nice. We saw a lot of interesting museums and monuments in Dublin and Belfast. We were in among others: Titanic Museum, National Museum of Ireland, Trinity College… Everything was perfectly planning. Food prepared by Kamil was delicious! We would like return to Ireland in the future. This trip was great! Foto
                                    Anna, Zuzanna, Malwina, Marta, Agata, Kasia12 stycznia 2018
Lekcja geografii w klasie dwujęzycznej

On 4 th January some pupils from our bilingual class prepared a very exciting multimedia presentations about Poles in Siberia and America, national minorities: Belarusians, Ucrainians, Jews and ethnic minorities: Romanies, Tatars and Lemkos. We learned a lot about their religion, traditional clothing, culture. We would like to have more lessons like this in the future cause we think it was a real challange for us! foto

CHRISTMAS IS IN THE AIR …….

A FEW WORDS FROM US CLASS 7C:


In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season..may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you!
May the Love, Peace, and Joy of Christmas be yours always with you.
Merry Christmas to all of you , smile at face, many sunny days and everything the best!
Happy New Year 2018!!!!
from 7c students and our teacher Ms Pikus

Santa Claus Day in our class:

Our class 7c love singing Christmas song. On 7th December Santa Claus came to us with lots of presents.
Bye the way ,it was our classmate Bartek dressed up as Santa but he was lovely and cute.
He was having his helpers, Elfs:Amelia, Ola and Wiktoria.

It was our first Santa Claus Day with lots of fun, joy, hapiness and lovely presents that we received. Memorable experience.

Obviously, we sang lots of Christmas songs… for our Santa to express our gratitude.


"Our class 7C is bilingual, what means that we have some subjects in English, such as math. During the lesson, we practice English, and at the end of the topics we have short tests in this language. Our maths lessons are designed so that the student can understand them. Each math lesson provides learning ideal for students of all abilities.

Nasza klasa 7C jest dwujęzyczna, co oznacza, ze mamy niektóre przedmioty, takie jak matematyka, w języku angielskim. Podczas lekcji ćwiczymy w języku angielskim, a na końcu działów mamy kartkówki w tym języku. Nasze lekcje matematyki są tak zaprojektowane, aby uczeń je zrozumiał. Każda lekcja matematyki zapewnia naukę idealną dla uczniów o różnych umiejętnościach.
                                                                                Ola Sawicka 7c

Workshops preparing us to the international exchange in Switzerland are behind us. Due to cooperation with Stifting Kinderdorf Pestalozzi, in January 2018, a group of our students is going on an unforgettable experience on which they are going to learn more about tolerance, intercultural communication and their identity. During the workshops youth from 3 Polish schools discussed the topics about culture, communities of today and their influence on our lives. Thanks to that, they familiarised with subjects, which will be extended in Trogen. We hope that the integration we have dome will make our collaboration easier.

Za nami warsztaty przygotowujące do projektu wymiany międzynarodowej do Szwajcarii. Dzięki współpracy z Stiftung Kinderdorf Pestalozzi już w styczniu 2018 roku grupa naszych uczniów wybiera się na niezapomnianą przygodę, w czasie której nauczy się więcej o dyskryminacji, tolerancji, komunikacji międzykulturowej oraz własnej tożsamości.
W czasie warsztatów młodzież z trzech polskich szkół dyskutowała o kulturze, dzisiejszym społeczeństwie i o ilch wpływie na nasze życie. Dzięki tym warsztatom uczniowie zapoznali się wstępnie z tematami, które w szerszym zakresie będą realizować w Trogen. Mamy nadzieję, że dzięki integracji nasza współpraca będzie przebiegać owocnie.
Class trip to Warsaw
to gain some knowledge and have a lot of fun

On 26th September we went to our capital city- Warsaw. It all started at 3 a.m and we were still very sleepy. Departure was at about 4 a.m.
The trip passed very quickly and cheerfully. We were in Warsaw about 10 a.m. Over 11 a.m. we started language versions in British Council. The building was very big and modern. We were divided into two language groups.
One group started by writing a computer test, the second group took part in the meetings with "Lord of the ring".
It was amazing to have a chance to listen, watch and take part in speaking.
We are very satisfied and happy to stay at this place.
After we went out from British Council, we went to shopping mall ''Koszyki'' to eat something ‘’yummy’’.
Some people went to pancakes restaurant, some to sushi restaurant...
After that, we went to our coach bus and about 23 p.m.
We came back to Rzeszów That's trip was amazing and we are waiting for the next one!
                                Prepared by 7c
Europejski dzień języków obcych - 26.09

Klasa dwujęzyczna 7c oraz klasa z innowacją językową 2d  pod opieką nauczycieli p.Elżbiety Pikus, Blanki Bieleckiej, Agnieszki Krauz i Beaty Lewickiej spędziły w Warszawie w British Council uczestnicząc w warsztatowych językowych.

Całodzienny aktywny kontakt z żywym językiem angielskim,pozwolił przełamać blokadę w używaniu języka angielskiego poza szkołą, co więcej wyposażył uczniów w ciekawą i praktyczną wiedzę, która pomoże lepiej przygotować się do różnych egzaminów z języka angielskiego.

Uczniowie przystąpili do egzaminu komputerowego Aptis for Teens, uzyskując wiarygodny raport językowy British Council, określający ich obecny poziom językowy .

Wzięli również udział w warsztatach pt.”The Lord of the Rings, czyli ożywiony świat Śródziemia, gdzie przygoda, przyjaźń, zdrada i honor tworzą historię fantasy wszech czasów.’’
Crème de la crème naszego pobytu w stolicy było spotkanie z Michałem Szpakiem, który zgodził się zrobić sobie z nami ‘’sweet focie’’ i udzielił nam krótkiego wywiadu. Miodzio!!!!.

Po warsztatach mieliśmy okazję spróbować naleśników w słynnej Kryperii.
 czytaj więcej  foto