Strona główna  

Rada Rodziców


Przewodnicząca - Iwona Babiarz

             Zastępca - Krzysztof Wilczak

              Skarbnik - Katarzyna Michno

                  Członkowie - Małgorzata Malinowska

                           Celina Rakowska

                                             Dorota Włodyka-TyczyńskaRada Rodziców wybrała ubezpieczenie NNW uczniów w TUiR S.A. AXA.

Polisa nr 92102403

Zgłaszanie szkody:

        I. W formie on-line na stronie https://bezpieczny.pl/szkoda - Link Zgłoszenie szkody on-line

II. W formie papierowej:
Dokumenty jakie należy złożyć:

 1. Wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia (w załączniku). Jest również dostępny na stronie https://bezpieczny.pl/szkoda 

 2. Kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia

 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

 4. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,

 5. Numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

 1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na mailto:szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl

 2. Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa

 3. Złożyć w lokalnej placówce:

  AXA. Ubezpieczenia. Oddział

  aleja Józefa Piłsudskiego 32

warunki ubezpieczenia      tabela świadczeń    ubezpieczenie NNW